سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

سيم بکسل , سيم بکسل ها , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

کرپی یا بست سیم بکسل

کرپی یا بست سیم بکسل دو نوع چدنی و فولادی دارد که برای حلقه کردن سر سیم بکسل و بستن کرپی سیم بکسل با آچار و سفت کردن مهره های دو طرف کرپی و ثابت نگه داشتن آن برای مدتی محدود مورد استفاده قرار میگیرد، در ضمن برای نهداری حلقه شده سر سیم بکسل وبرای تحمل وزن و تاب سیم .وبرای اطمینان بیشتر توصیه میشود از بوش آلومینیومی با فشار پرس استفاده شود.

بست فولادی سیم بکسل
اندازه
SIZE
mm
وزن
N.W
--------
kg.100pcs
اندازه
SIZE
mm
وزن

N.W
--------
kg.100pcs
6 2.10 20 43.00
8 3.70 22 60.00
10 8.50 25 82.00
12 16.00 28 112.00
15 25.00 32 150.00


بست چدني سیم بکسل
اندازه
SIZE
وزن
N.W
اندازه
SIZE
وزن
N.W
mm kg/100pcs mm kg/100pcs
3 1.40 16 21.00
5 1.50 19 28.00
6.5 2.10 22 40.00
8 4.10 26 44.00
10 6.80 30 66.00
11 7.20 34 85.00
13 13.00 40 104.00
14 13.50